Księgowość

Księgowość

Dzięki outsourcingowi firma zyskuje niższe koszty operacyjne i krótszy czas wykonywania zadań. Wysoka specjalizacja RGW Finance pozwala na poświęcenie czasu wyłączenia rozwojowi w jednym kierunku, co stanowi o tym, że nasze usługi charakteryzują się wysoką jakością. Możemy poświęcać więcej zasobów na rozwój w danej dziedzinie, przy czym koszt jednostkowy obsługi pojedynczego podmiotu jest niższy. Dzięki powierzeniu RGW Finance usług księgowych oraz doradztwa finansowego i rachunkowego przedsiębiorca zyskuje większą elastyczność i kontrolę.

Usługi księgowe

Kadry i płace

Prowadzenie ksiąg rachunkowych albo podatkowej księgi przychodów i rozchodów, a dla ryczałtowców ewidencji przychodów;
Sporządzanie ewidencji środków trwałych i wyposażenia, prowadzenie ewidencji obrotu magazynowego;
Prowadzenie ewidencji do celów podatku VAT oraz rozliczenia w zakresie podatku VAT;
Sporządzanie miesięcznych kalkulacji podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych;
Sporządzanie sprawozdań finansowych;
Sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS;
Nadzór nad księgowością prowadzoną dla Klienta;
Wsparcie merytoryczne personelu księgowego;
Okresowe przeglądy dokumentacji i procedur księgowych w danym podmiocie gospodarczym, jednostce sektora finansów publicznych;
Szkolenia personelu działu księgowości;
Pomoc w organizacji działu księgowości dla danego podmiotu;
Opracowanie Zakładowego Planu Kont i polityki rachunkowości.

Prowadzenie dokumentacji pracowniczej (akta osobowe);
Kalkulacja wynagrodzeń;
Prowadzenie rozliczeń w zakresie ubezpieczeń społecznych i zdrowia;
Rozliczanie delegacji i wyjazdów firmowych;
Przygotowywanie wymaganych raportów miesięcznych;
Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń pracowników;
Prowadzenie kart urlopowych;
Organizacja badań lekarskich.